zuivelstraat

Het college van burgemeester en wethouders wil de Bergse ondernemers steunen. Hoe de gemeente dat gaat doen, wordt uitgelegd in deze brief:

‘Beste ondernemer,
Onze gemeente kent duizenden kleine en grote ondernemers. En iedere ondernemer draagt bij aan onze lokale economie. Door het verkopen van goederen of het leveren van diensten. Door werk te bieden aan onze inwoners en werkers van verder weg. Ondernemers en organisaties vormen een belangrijke pijler van onze lokale maatschappij. Jullie ondernemen het in Bergen op Zoom!

En dan breekt de corona-crisis uit. Voor veel bedrijven valt de handel bijna stil. Andere bedrijven moeten van overheidswege worden gesloten. Uit gesprekken weet ik dat u begrip heeft voor de ingrijpende maatregelen, maar uw ondernemershart huilt. Het voortbestaan van uw bedrijf kan in gevaar komen, misschien kunt u uw medewerkers geen werk of salaris meer bieden. Allemaal redenen om samen de schouders er onder te zetten.
Juist omdat we – nu en in de toekomst – belang hechten aan vitale bedrijven voor onze en West-Brabantse samenleving, vullen we als gemeente regelingen van de Rijksoverheid en de ondersteuning van de banken aan met lokale maatregelen.

Het gaat om onderstaande maatregelen:
• We schorten voor ondernemers de betalingstermijn van belastingen op tot 30 juni 2020.
• Bij haven- en marktgelden, bepaalde leges en precario en andere gemeentelijke belastingen en heffingen hanteren we diezelfde termijn van uitstel van betaling.
• Als ondernemers in de problemen komen met huurbetaling aan de gemeente, bieden we maatwerk bijvoorbeeld met een tijdelijke opschorting van de huur van maximaal drie maanden.
• Als de gemeente aan ondernemers diensten levert, hanteren we daarbij ook de mogelijkheid van uitstel van betaling.
• Facturen van ondernemers betalen we zo snel mogelijk.
• In individuele gevallen met bijzondere omstandigheden kijken we of we ondernemers een maatwerkoplossing kunnen bieden. Uitgangspunt is daarbij wel dat de ondernemer het bedrag op termijn terugbetaalt.

Voor ondernemers die door de corona-crisis in zwaar weer komen, is er de maatregel Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). U kunt direct een aanvraag voor deze bijstand indienen. De uitgebreide informatie hierover is te vinden op https://www.ondernemersregelingen.nl/isd-brabantse-wal/.
U kunt ook met ons bellen op 14 0164 of gebruikmaken van het contactformulier op de website.’

Lees hier hoe Bergse ondernemers omgaan met de coronacrisis.